ویژگی زن و شوهر بهشتی در روایتی از امام صادق علیه السلام.