شیطان دو تا نقشه داره تو عالم برای مومنین یکی حرام خواری و حرام زادگی.