ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم؛ جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.