سکانس زیبا از سریال پایتخت 4 که ارسطو هم در هوای بارونی بارونی شده با یاد راحل