۱- فن محمدرضا گرایی به حسرت جعفراف ۲- فن حسن یزدانی به دیوید تیلور از آمریکا ۳- فن محمدرضا گرایی به نظیر عبداله‌یف ۴- فن محمدرضا مختاری به اولو غنی‌زاده ۵- فن امیرحسین زارع به گنو پتریاشویلی