بخشی از صحبت های اردشیر رستمی در برنامه کتاب باز سروش صحت درباره اعجاز عالم در همه جزییات