چیک و چیک چیک و چیک آب داره میره، شر شر شر شر مامان جلوشو بگیر، شیر آب رو درست کن باباجونم دوباره، من بابامو دوست داره بابای همه کاره؛ ترانه کودکانه صرفه جویی از برنامه خاله ستاره