شب یلدای من از عکس تو روشن گردید. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.