چطور حمایت از سگ‌ها به عاملی برای نابودی و آزار حیوانات به خصوص خود سگ‌ها تبدیل شد؟