نسل مردم کشورهای پیشرفته به همراه فرهنگ‌شان نابود خواهند شد؟ یک نابودی بدون جنگ!