تا الان یه تصوری از مظلومیت ائمه داشتیم ولی این مواردی که بیان میکنند خیلی تلخ تر و سخت تر است! فکر میکنم آقای کاشانی خیلی دلسوخته بودند که خدا چنین توفیقی را به ایشان عنایت کرده که به سهم خودشان غباری از این مظلومیت را برطرف کنند. خدا از ایشان قبول کند.