امام جمعه کرج: در حدیثی داریم که رسول خدا علت انقراض حکومت‌ها را عدم اجرای قانون و عدم رعایت عدالت دانستند.