ای ماه بی تکرار من؛ بغض بی انکار من؛ با دل دیوانه ام میماندی ای کاش؛ ای عشق بی پایان من؛ گرمی دستان من؛ میروی اما کمی دلتنگ من باش.