کس و کارم یا امام رضا دوست دارم گرفتارم گره افتاده توی کارم.