چند راهکار کاربردی برای کاهش فشار اقتصادی حاصل از خرید جهیزیه رو باهم ببینیم.