پاسخ به شبهه و سوال در مورد اینکه چرا یکی فقیر هست یکی پولدار مگر خدا عادل نیست.