با تشدید فشارهای کنگره امریکا به دولت ایالات متحده مبنی بر عدم دخالت نظامی در قاره افریقا، طرحی زیرکانه از سوی ...