سخنرانی کوتاه آیت الله جوادی آملی در مورد راه داشتن عمر طولانی در انسان.