ماجرای تاریخی رهبری فیدل کاسترو بر کشور کوبا و دشمنی آمریکا با او.