در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما برای سوزش ادرار و شب ادراری در کودکان راهکارهای خوبی ارایه شد.