واحد گمشدگان حرمت بیکار است؛ گم شدت در حرم تو خود پیدا شدن است...