انگلیس در استعمار کشورهای مختلف روش های متفاوتی داشت: زور نظامی، فشار سیاسی، تحریم و تسلط اقتصادی. اما تلاش های انگلیس برای تسخیر ایران ناکام ماند.