ما فرزندانمان را رها کردیم تا به راحتی طعمه کمپانی های بزرگ تکنولوژی شوند. در حالیکه سیاستمداران ما هنوز در پی درک کارکرد فضای اینترنت هستند.