آیت‌الله حسین مظاهری: اگر فردی ملکه صبر داشته باشد می‌تواند در وقت سقوط خود را حفظ کند و این خصلت مانع از سقوط انسان است. در بن‌بست‌ها به واسطه این صبر خداوند دست انسان را می‌گیرد و او را عاقبت به خیر می‌کند. افرادی که به سیر و سلوک می‌پردازند، صبر را «ام‌الفضائل» می‌گویند و بدون صبر انسان پیشرفت نمی‌کند.