حرف های میلیاردی، رفتارهای دوزاری؛ کلیپ نوشته عالی برای استوری اینستاگرام