خاطراتی از بازی‌‌کردن‌های سردار، با نوه‌هایشان در روزهای پاییزی، به روایت نرجس سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی.