حسرت حمید آذرنگ؛ ای کاش بزرگترین مشخصه آدما لبخندشون بود؛ استوری اینستاگرام درباره لبخند