آیت الله جوادی آملی : ناامیدی از درگاه خدا بزرگترین گناهه؛ قسمتی از سخنرانی مذهبی استاد جودی آملی