گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد؛ کلیپ کوتاه از ترانه عشق علیرضا قربانی برای وضعیت واتساپ