خوش آن ساعت که یار از در آیو، صبح هجرون سر آیو؛ کلیپ آواز استاد شجریان برای استوری اینستاگرام