وقتی دری بسته می‌شود در دیگری باز می‌شود ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه می‌کنیم که از درهای باز شده غافل می‌مانیم؛ شبتون بخیر