امروز سال‌ روز خاموشی استاد «سلیم موذن‌زاده» است، نوحه‌ خوان و موذنی که تا آخرین سال‌های حیاتش به فعالیت‌ اش ادامه داد. خودش می گفت سال‌ خوردگی نه تنها هیچ تاثیر سوئی در صدایش نداشته، بلکه طنین آوایش روز به روز رساتر هم شده است.