تهیه «ترشی نازخاتون» به روش اصیل با ترفندهای خوشمزه شدن