من قلبم مث تو سنگ نیس که؛ تو بری وایمیسه به خدا وایمیسه؛ ای داد بر من فرداست که حالیم؛ میشه نیست الان که گرمم؛ دیوونه کردم هر کی که دورم بود؛ آخه دیوونه برگرد دیوونه برگرد.