اسباب بازی نشونه بگیر و شلیک کن بساز وسایل مورد نیاز :کارتن اضافی در بطری کش.