وقتی تک بال پرند کوچولوی قصه ما از تخم درآمد نمی دونست که با بقیه فرق داره؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت دو پرنده دو بال.