دکتر مجتبی شکوری در برنامه کتاب باز سروش صحت یک دیالوگ برای کلیپ انگیزشی می دهد