کلیپ تلاوت ترتیل ماهر المعیقلی درباره روزی دادن خدا به همه موجودات عالم