رزمنده ای بعد از دفاع مقدس از سر دلتنگی به مناطق جنگی آمده که به تور مصاحبه آقا مرتضی آوینی می افته