گفتاری از دکتر میثم مطیعی: بزرگترها باید نقش رصد رو به عهده بگیرند باید مشورت بدهند باید با لطایف الحیلی سوال کنن: مشکلی نیست؟ خوبید با هم؟ الان بزرگترها متوقع اند! به جای اینکه ساپورت معنوی کنند یا ساپورت مادی کنند به دنبال دریافت خدماتند. بهترین کمک در راه طاعت خدا یعنی هدف، قرب خداست، این همسر، هدف اصلی نیست، این همسر، هدف غائی نیست، بهترین کمک برای طاعت خداست