همه وجودمی ریشه من، من توی این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناسنامه می خواد، خاک توی مشتم رو نشون می دم؛ نماهنگ شناسنامه کاری مشترک از گرشا رضایی و مصطفی راغب