میانگین تولید برق از انرژی هسته ای در سراسر جهان 10 درصد است.