کلیپ جالب خاطرات پیشترفت از خودباوری جوانان اندیشمند ایرانی در عرصه صنعت و فناوری که به تولید داخلی می انجامد.