کتی گفت مامان جون منو به پارک نمی بری مادر گفت اول صبحانه ات رو بخور بعد دندان هایت را مسواک بزن؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت من دندانم را مسواک می زنم.