در میان اندهم تو را دوست دارم؛ کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای برای استوری اینستاگرام