دیوید گاگینز: وقتی خودت را با دیگران می سنجی تداخلات بیرون ذهنت رو نابود می کنه؛ کلیپ انگیزشی برای رسیدن به موفقیت