با یک آزمایش می بینیم که آفتاب پرست خیلی سریع با رنگ اطرافش همرنگ میشه فوق العاده است