با من غریبگی نکن با من که درگیر توام؛ چشماتو از من بر ندار؛ من مات تصویر توام ...