اسمتو بردم زیر بارون بارون گریه کرد... تربت گذاشتم لای قرآن قرآن گریه کرد...