خودتو با هیچکس مقایسه نکن، بین خورشید و ماه هیچ مقایسه ای نیست هر کدوم به وقت خودش میدرخشه ...